Sakramenty


C H R Z E S T
 1. Sakrament chrztu udzielany jest dzieciom w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy św. godz. 12.30 (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie indywidualnego terminu);
 2. Zgłoszenie dziecka do chrztu powinno być dokonane na 2 tygodnie przed planowanym terminem chrztu, w kancelarii parafialnej;
 3. Wymagane dokumenty:
  1. Akt urodzenia dziecka (odpis);
  2. Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców;
  3. Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska); Chrzestny musi spełniać następujące warunki:
   1. Mieć ukończone 16 lat
   2. Być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię
   3. Prowadzić życie zgodne z wiarą (nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym)
   4. Przedstawić zaświadczenie o praktykowaniu wiary, wydane przez parafię miejsca zamieszkania
  4. Osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię,
 4. W dniu chrztu rodzice wraz z dzieckiem oraz rodzice chrzestni zgłaszają się 20 minut przed uroczystością do zakrystii w celu złożenia podpisów w księgach chrzcielnych,
 5. Rzeczy potrzebne do chrztu:
  1. Biała szata - ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie - symbolizuje, że po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym grzechu i przyoblekło się w Chrystusa, (na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu);
  2. Świeca chrzcielna - zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.


I   K O M U N I A   Ś W I Ę T A
 1. Sakrament Eucharystii udzielany jest dzieciom uczącym się lub zamieszkującym na terenie naszej parafii, które uczęszczają do klasy III szkoły podstawowej;
 2. Dzieci mają obowiązek uczestniczyć w rocznym kursie przygotowawczym, który trwa od października do maja;
 3. W ramach przygotowania dzieci uczestniczą w niedziele we Mszy św. o godz. 10.30 oraz po Mszy św. uczestniczą w katechezie;
 4. Uroczyste przyjęcie sakramentu Eucharystii następuje w niedzielę, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego;
 5. Wymagane dokumenty:
  1. Metryka chrztu dziecka.


B I E R Z M O W A N I E
 1. Sakrament bierzmowania udzielany jest młodzieży uczącej się lub zamieszkującej na terenie naszej parafii, która uczęszcza do klasy III gimnazjum lub I szkoły średniej;
 2. Kandydaci do bierzmowania mają obowiązek uczestniczyć w rocznym kursie przygotowawczym, który trwa od października do maja;
 3. W ramach przygotowania kandydaci uczestniczą w II i IV niedzielę miesiąca we Mszy św. o godz. 17.00 oraz po Mszy św. uczestniczą w spotkaniu dla bierzmowanych;
 4. Uroczyste przyjęcie sakramentu bierzmowania następuje w maju;
 5. Wymagane dokumenty:
  1. Metryka chrztu;
  2. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji;
  3. W przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej;
 6. Bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek* Świadek spełniać następujące warunki:
  1. Mieć ukończone 16 lat;
  2. Być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
  3. Prowadzić życie zgodne z wiarą;
  4. Dobrze jest by świadkiem bierzmowania był chrzestny, czyli osoba, która od początku towarzyszy przyjmującemu sakrament na drodze rozwoju wiary pomaga w osiągnięciu dojrzałości religijnej. Funkcję świadka może oczywiście pełnić inna osoba spełniająca w/w warunki. Od świadków nie wymagamy żadnych dodatkowych dokumentów. Oczywistym jest jednak, że w dniu bierzmowania są wyspowiadani i przystępują do Komunii św.


M A Ł Ż E Ń S T W O
 1. Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia stałego lub tymczasowego zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej;
 2. Na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu narzeczeni zgłaszają się do duszpasterza przedstawiając:
  1. Aktualne metryki chrztu (tj. z datą do 3 miesięcy wstecz);
  2. Dowody osobiste;
  3. Świadectwa bierzmowania;
  4. Ostatnie świadectwo katechizacji;
  5. Wdowcy przedstawiają kościelne świadectwo zgonu zmarłego współmałżonka;
 3. Przed zawarciem małżeństwa wygłasza się przez trzy niedziele zapowiedzi parafiach zamieszkania narzeczonych;
 4. Narzeczeni są zobowiązani do uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej, zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej przedstawia się duszpasterzowi;
 5. Akt zawarcia małżeństwa spisuje się w kancelarii parafii, w której odbędzie się ślub. w tym celu narzeczeni, w uzgodnionym terminie, zgłaszają się z dwoma świadkami i przedstawiają zaświadczenie z USC do ślubu "konkordatowego" (3 egzemplarze) lub świadectwo zawartego już związku cywilnego.


P O G R Z E B   K A T O L I C K I
 1. Wymagane dokumenty:
  1. Akt zgonu,
  2. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu,
  3. Tytuł własności grobu z numerem grobu;
  4. Zgoda parafii miejsca zamieszkania zmarłego na pogrzeb w innej parafii (Jeżeli msza pogrzebowa była w innej parafii, a pogrzeb na Cmentarzu w Nieporęcie. Zaświadczenie, że zmarły był wierzący i praktykujący).
  5. Dokument dla administracji cmentarza;