Cmentarz

REGULAMIN CMENTARZA

Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Nieporęcie


§ l Przepisy ogólne

1. Cmentarz rzymsko-katolicki w Nieporęcie  jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego,

przeznaczonym do pochówku wiernych Parafii i innych osób w tym spoza Parafii, które wyrażą wole pochowania na nim z poszanowaniem jego charakteru. Kościół Katolicki pełni na nim swa misję i sprawuje kult publiczny w granicach wyznaczonych przez prawo kościelne, a potwierdzonych przez prawo powszechne, w szczególności przez Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską.

2. Właścicielem Cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nieporęcie, na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymania zgodnie z przeznaczeniem.

3. Czynności zarządu i bieżącą administrację wykonuje Zarządca Cmentarza Parafii - Proboszcz Parafii, działający w imieniu i na rzecz Parafii, do którego zadań w szczególności należy:

a) prowadzenie dokumentacji cmentarza zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym prowadzenie Księgi zmarłych oraz Księgi cmentarnej zgodnie z inwentaryzacją cmentarza,

b) przydzielanie miejsca do urządzenia grobu oraz   sprawowanie   nadzoru   nad  jego urządzeniem,

c) przyjmowanie opłat cmentarnych za użytkowanie miejsc grzebalnych oraz innych opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza,

d) utrzymywanie porządku,

e) konserwacja urządzeń infrastruktury technicznej cmentarza, obiektów małej architektury oraz budynków gospodarczych.

f) wykonanie czynności administracyjnych związanych ze zgłoszeniem usługi pogrzebowej przez firmę pogrzebową.

4.    Środki na utrzymanie cmentarza pozyskiwane są z opłat cmentarnych.

5.  Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na cmentarzu. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.

6.  Wobec osób nie stosujących  się do Regulaminu będą stosowane środki  prawne i administracyjne.

7.  Groby o wartości historycznej, archeologicznej lub artystycznej nie mogą być likwidowane i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o cmentarzach oraz w ustawie o ochronie dóbr kultury.

 

 

§ 2 Postanowienia porządkowe

1. Cmentarz jest otwarty: furtki - przez całą dobę , bramy - od godz. 8.00 do 17:00 w dni robocze powszednie z wyjątkiem dni świątecznych.

2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek.

3. Zarządca cmentarza Parafii nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, dzikich zwierząt, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

4. Na terenie cmentarza zakazuje się:

-    zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

-    zaśmiecania terenu w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,

-    przebywania w stanie nietrzeźwym, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, palenia papierosów.

-    wprowadzania zwierząt.

-    niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,

-    niszczenia lub samowolnego przemieszczania elementów małej architektury,

-   wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucania śmieci nie pochodzących z cmentarza, wypalania śmieci.

-    prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek,

-    usuwania lub niszczenia tablic i napisów znajdujących się na grobach,

-   zabierania wszelkiego rodzaju roślin, kwiatów naturalnych i sztucznych, wiązanek i zniczy z cudzych grobów,

-    chodzenia po urządzonych miejscach grzebalnych,

-    samowolnego wykonywanie prac budowlanych i kamieniarskich.

5. Dzieci w wieku przedszkolno/ szkolnym mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką osób dorosłych.

6. Dysponenci grobów nie mogą we własnym zakresie wykonywać sadzenia drzew, wycinki ani innej zmiany stanu drzew i wysokich krzewów rosnących w alejach cmentarnych lub na grobach.

7. Pogrzeby odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:0 do 16:00.

8. Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza lub dysponenta grobu albo upoważnione przez te osoby podmioty gospodarcze, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy. Wykonywanie prac na terenie cmentarza (w szczególności: usługi kamieniarskie, pielęgnacja zieleni ) przez inne podmioty wymaga uzyskania pisemnej zgodny od Zarządcy Cmentarza Parafii pełniącego czynności zarządu i  bieżącej administracji. Firmy pogrzebowe mają wolny wstęp od wszelkiej działalności na terenie po zgłoszeniu usługi pogrzebowej Zarządcy cmentarza Parafii.

9. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko - budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

10. Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych wyniku wykonywania prac. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

11. Zarządca Cmentarza Parafii załatwia wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem Cmentarza oraz pobiera opłaty.


§ 3 Cennik opłat na cmentarzu parafialnym w Nieporęcie.

1. Plac pod grób pojedynczy na dwie trumny w głąb, na okres 20 lat  - 1500 zł.

2. Plac pod grób podwójny na cztery trumny w głąb, na okres 20 lat  - 3000 zł.

3. Przedłużenie po 20 latach tytułu  użytkowania grobu za każdy następny  rok przy grobie pojedynczym - 20 zł. a przy grobie podwójnym - 40 zł.

4. Za wjazd na cmentarz dla wykonania prac związanych z wykopaniem grobu, wykonania pieczary lub postawieniem pomnika opłata wynosi - 200 zł.

Zarządca Cmentarza Parafialnego


Regulamin cmentarza do pobraniaP O G R Z E B   K A T O L I C K I
 1. Wymagane dokumenty:
  1. Akt zgonu,
  2. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu,
  3. Tytuł własności grobu z numerem grobu;
  4. Zgoda parafii miejsca zamieszkania zmarłego na pogrzeb w innej parafii (Jeżeli msza pogrzebowa była w innej parafii, a pogrzeb na Cmentarzu w Nieporęcie. Zaświadczenie, że zmarły był wierzący i praktykujący).
  5. Dokument dla administracji cmentarza;